เลี้ยงสัตว์ » ก.พาณิชย์ เปิดเว็บไซต์ให้เกษตรกรไทย4.0 เพื่อลดระบบพ่อค้าคนกลาง

ก.พาณิชย์ เปิดเว็บไซต์ให้เกษตรกรไทย4.0 เพื่อลดระบบพ่อค้าคนกลาง

7 พฤศจิกายน 2017
323   0

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กรมได้สร้างเว็บไซต์กลางเพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นศูนย์กลางนำสินค้าเกษตรเข้ามาจำหน่าย และเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจาก พ่อค้าคนกลาง และจะทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคาได้ รวมถึงเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการตลาดเหมือนกับอดีต นอกจากนั้น ยังเป็นเหมือนสื่อกลางสำหรับผู้ประกอบการพร้อมหารือและเชื่อมโยงกับเว็บไซต์เอกชนที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในกิจกรรมทางธุรกิจ

ในทุกๆ ขั้นตอน จะผ่านระบบการสื่อสารทุกที่ทุกเวลา เพื่อเป็นกลไกพัฒนาการค้า ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนั้น ยังรวบรวมและจำหน่ายสินค้าในแต่ละภูมิภาค โดยเชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังภูมิภาคอื่นๆ และท้องถิ่น รวมถึงสามารถเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอาเซียน และจีน ผ่านการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสามารถด้านการค้าแก่ผู้ประกอบการไทย และเกษตรกรไทยโดยเฉพาะด้านอีคอมเมิร์ซ

ปัจจุบันตลาดกลางสินค้าเกษตร ในความส่งเสริมของ กรมการค้าภายในมีทั้งสิ้น 80 แห่ง ใน 38 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 56 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 19 แห่ง ตลาดกลางสัตว์น้ำ 4 แห่ง และตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง

ซึ่งกระจายอยู่ใน..

ภาคเหนือ 10 จังหวัด 32 แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 27 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 5 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด 16 แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 11 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 5 แห่ง

ภาคกลาง 16 จังหวัด 29 แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 16 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 7 แห่ง ตลาดกลางสัตว์น้ำ 4 แห่ง ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง

ภาคใต้ 1 จังหวัด 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 1 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 2 แห่ง โดยทั้งหมดเข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งหมดแล้ว ที่เว็บไซต์ ตลาดกลางออนไลน์ เว็บไซต์ centermarket.dit.go.th

ขอบคุณ https://www.smartsme.co.th/content/78404