เงินๆงานๆ-อาชีพ » ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ อบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ฟรี!! TY

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ อบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ฟรี!! TY

5 มกราคม 2018
696   0

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดอบรมให้กับประชาชนในจังหวัดลำปาง ในโครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ ประชาชนในจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑ ฟรี!!!

การรับสมัคร

1) สมัครด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2) สมัครด้วยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ และประสานงานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และโทรสาร..

3) สมัครด้วยการลงทะเบียนระบบออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.lpru.ac.th/index.php หรือผ่าน http://lprumis.lpru.ac.th/Revenue

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรม

ฟรี! ค่าลงทะเบียน

ฟรี! อาหารว่าง และอาหารกลางวันตลอดการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

• ถุงผ้า/หนังสือ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม
• เกียรติบัตร (หากเข้าร่วมครบตามจำนวนชั่วโมง)