เรื่องฮิต » คลิปสวดคาถาชินบัญชร พาความสำเร็จแก่ชีวิต +สวดภาณยักษ์ขับไล่สิ่งชั่วร้าย มีอานุภาพมาก

คลิปสวดคาถาชินบัญชร พาความสำเร็จแก่ชีวิต +สวดภาณยักษ์ขับไล่สิ่งชั่วร้าย มีอานุภาพมาก

20 มกราคม 2018
8503   0

พระคาถาชินบัญชร ๑ จบ ฉบับเต็ม พร้อมด้วย คำแผ่เมตตาหลังจากสวดพระคาถา บทสวดชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) การสวดพระคาถาชินบัญชรมีอานุภาพมาก สวดเป็นประจำทุกวันจะทำให้จิตใจสงบ เป็นสุข มีมงคลแก่ชีวิตการงาน แคล้วคลาดจากเภทภัยต่างๆ..

บทสวดชินบัญชร

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ
ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.


การสวดภาณยักษ์ เป็นพิธีที่ความเชื่อกันว่า เป็นพิธีที่สามารถขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และปกป้องคุ้มครองผู้สวดและผู้สดับให้อยู่สุขสวัสดี.

..เนื้อความที่นำมาสวดนั้นมาจากอาฏานาฏิยสูตร ซึ่งมีเนื้อหาว่า ด้วยรักษาในอาฏานาฏานคร บรรยายถึงเหตุการณ์การณ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของท้าวจาตุมหาราชทั้ง 4 ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา และผู้ดูแลปกครองยักษ์ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ และนาค..

บทสวดภาณยักษ์เป็นบทสวดที่ยาวมาก มีลักษณะเด่นตรงอยู่ที่จังหวะการสวด ซึ่งจะมีลักษณะเสียงที่ดุดันเกรี้ยวกราด กระแทกกระทั้นเสียง ทำให้หลายคนเรียกว่า “สวดภาณยักษ์ใหญ่” ตามความเชื่อที่ว่าอาณาเขตต่างๆ มักจะมีทั้งสิ่งมงคลและสิ่งชั่วร้าย

บางครั้งบ้านเมืองอาจเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นก็เพราะภูติผีและสิ่งชั่วร้าย รวมถึงยังมีความเชื่อทางพุทธศาสนาว่ายักษ์บางพวกก็มักจะมาเบียดเบียนพระพุทธศาสนา จึงต้องมีการสวดภาณยักษ์เพื่อให้ยักษ์เลื่อมใสและคุ้มครองพระพุทธศาสนา

ตามเรื่องเล่าในพุทธกาลเกี่ยวกับการสวดภาณยักษ์เชื่อว่า ผู้ที่ห้ามปรามยักษ์ที่มีมิจฉาทิฐิให้หันกลับมาเลื่อมใสในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือ “ท้าวเวสสุวรรณ” ทำให้ก่อนสวดหลายคนมักจะมีการกล่าวบทคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณก่อนเสมอ

การสวดภาณยักษ์ในลักษณะที่เสียงดัง ดุดัน จึงถือเป็นการสวดเพื่อขับไล่ผี ขับไล่ยักษ์ให้กลัว ไม่กล้ามากล้ำกรายในพื้นที่นั้นๆ โดยในอดีตจะมีการยิงปืนใหญ่ให้เสียงดังก่อนเริ่มสวดด้วย เพื่อทำให้สิ่งชั่วร้ายตกใจกลัวนั่นเอง แต่ในอีกนัยหนึ่งการสวดดังกล่าวก็ถือเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สวดนั่นเอง..

บทสวดภาณยักษ์ใหญ่

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห
วิหะระติ คิชฌะกูเฏ ปัพพะเต ฯ อะถะโข จัตตาโร มะหาราชา
มะหะติยา จะ ยักขะเสนายะ มะหะติยา จะ คันธัพพะเสนายะ
มะหะติยา จะ กุมภัณฑะเสนายะ มะหะติยา จะ นาคะเสนายะ
จะตุททิสัง รักขัง ฐะเปตวา จะตุททิสัง คุมพัง ฐะเปตวา
จะตุททิสัง โอวะระณัง ฐะเปต๎วา อะภิกกันตายะ รัตติยา
อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง คิชฌะกูฏัง โอภาเสตวา
เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิงสุ อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง
อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ ฯ เตปิ โข ยักขา อัปเปกัจเจ
ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ อัปเปกัจเจ
ภะคะวะตา สัทธิง สัมโมทิงสุ สัมโมทะนียัง กะถัง สาราณียัง
วีติสาเรต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ อัปเปกัจเจ เยนะ ภะคะวา
เตนัญชะลิมปะณาเมต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ อัปเปกัจเจ
นามะโคตตัง สาเวต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ อัปเปกัจเจ
ตุณหภูตา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ ฯ เอกะมันตัง นิสินโน โข
เวสสะวัณโณ มะหาราชา ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ สันติ หิ
ภันเต อุฬารา ยักขา ภะคะวะโต อัปปะสันนา สันติ หิ ภันเต
อุฬารา ยักขา ภะคะวะโต ปะสันนา สันติ หิ ภันเต มัชฌิมา
ยักขา ภะคะวะโต อัปปะสันนา สันติ หิ ภันเต มัชฌิมา ยักขา
ภะคะวะโต ปะสันนา สันติ หิ ภันเต นีจา ยักขา ภะคะวะโต
อัปปะสันนา สันติ หิ ภันเต นีจา ยักขา ภะคะวะโต ปะสันนา
เยภุยเยนะ โข ปะนะ ภันเต ยักขา อัปปะสันนาเยวะ ภะคะวะโต ฯ
ตัง กิสสะ เหตุ ฯ ภะคะวะตา หิ ภันเต ปาณาติปาตา เวระมะณิยา
ธัมมัง เทเสติ อะทินนาทานา เวระมะณิยา ธัมมัง เทเสติ กาเมสุ
มิจฉาจารา เวระมะณิยา ธัมมัง เทเสติ มุสาวาทา เวระมะณิยา
ธัมมัง เทเสติ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณิยา
ธัมมัง เทเสติ เยภุยเยนะ โข ปะนะ ภันเต ยักขา อัปปะฏิ-
วิระตาเยวะ ปาณาติปาตา อัปปะฏิวิระตา อะทินนาทานา
อัปปะฏิวิระตา กาเมสุ มิจฉาจารา อัปปะฏิวิระตา มุสาวาทา
อัปปะฏิวิระตา สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เตสันตัง โหติ
อัปปิยัง อะมะนาปัง สันติ หิ ภันเต ภะคะวะโต สาวะกา
อะรัญเญ วะนะปัตถานิ ปันตานิ เสนาสะนานิ ปะฏิเสวันติ
อัปปะสัททานิ อัปปะนิคโฆสานิ วิชะนะวาตานิ มะนุสสะราหะ-

เสยยะกานิ ปะฏิสัลลานะสารูปานิ ตัตถะ สันติ อุฬารา ยักขา
นิวาสิโน เย อิมัสมิง ภะคะวะโต ปาวะจะเน อัปปะสันนา
เตสัมปะสาทายะ อุคคัณหาตุ ภันเต ภะคะวา อาฏานาฏิยัง รักขัง
ภิกขูนัง ภิกขุนีนัง อุปาสะกานัง อุปาสิกานัง คุตติยา รักขายะ
อะวิหิงสายะ ผาสุวิหารายาติ ฯ อะธิวาเสสิ ภะคะวา ตุณหภาเวนะ ฯ
อะถะโข เวสสะวัณโณ มะหาราชา ภะคะวะโต อะธิวาสะนัง
วิทิต๎วา ตายัง เวลายัง อิมัง อาฏานาฏิยัง รักขัง อะภาสิ
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิขิสสะปิ นะมัตถุ สัพพะภูตานุกัมปิโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
โย อิมัง ธัมมะทะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูปะทัง
เยจาปิ นิพพุตา โลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
เต ชะนา อะปิสุณา มะหันตา วีตะสาระทา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะสาระทัง ฯ
ยะโต อุคคัจฉะติ สุริโย อาทิจโจ มัณฑะลี มะหา
ยัสสะ จุคคัจฉะมานัสสะ สังวะรีปิ นิรุชฌะติ
ยัสสะ จุคคะเต สุริเย ทิวะโสติ ปะวุจจะติ

ระหะโทปิ ตัตถะ คัมภีโร สะมุทโท สะริโตทะโก
เอวันตัง ตัตถะ ชานันติ สะมุทโท สะริโตทะโก
อิโต สา ปุริมา ทิสา อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
คันธัพพานัง อาธิปะติ ธะตะรัฏโฐติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ คันธัพเพหิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว เอกะนามาติ เม สุตัง
อะสีติ ทะสะ เอโก จะ อินทะมานา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิสวานะ พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโตวะ นะมัสสันติ มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ นะโม เต ปุริสุตตะมะ
กุสะเลนะ สะเมกขะสิ อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส ตัส๎มา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง ชินัง วันทามะ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
เยนะ เปตา ปะวุจจันติ ปิสุณา ปิฏฐิมังสิกา
ปาณาติปาติโน ลุททา โจรา เนกะติกา ชะนา
อิโต สา ทักขิณา ทิสา อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ วิรุฬโห อิติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ กุมภัณเฑหิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว เอกะนามาติ เม สุตัง

อะสีติ ทะสะ เอโก จะ อินทะมานา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิสวานะ พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโต วะ นะมัสสันติ มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ นะโม เต ปุริสุตตะมะ
กุสะเลนะ สะเมกขะสิ อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส ตัสมา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง ชินัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
ยัตถะ โจคคัจฉะติ สุริโย อาทิจโจ มัณฑะลี มะหา
ยัสสะ โจคคัจฉะมานัสสะ ทิวะโสปิ นิรุชฌะติ
ยัสสะ โจคคะเต สุริเย สังวะรีติ ปะวุจจะติ
ระหะโทปิ ตัตถะ คัมภีโร สะมุทโท สะริโตทะโก
เอวันตัง ตัตถะ ชานันติ สะมุทโท สะริโตทะโก
อิโต สา ปัจฉิมา ทิสา อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
นาคานัง อาธิปะติ วิรูปักโขติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ นาเคหิปิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว เอกะนามาติ เม สุตัง
อะสีติ ทะสะ เอโก จะ อินทะนามา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิสวานะ พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโต วะ นะมัสสันติ มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ นะโม เต ปุริสุตตะมะ

กุสะเลนะ สะเมกขะสิ อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส ตัสมา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง ชินัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
เยนะ อุตตะระกุรู รัมมา มะหาเนรุ สุทัสสะโน
มะนุสสา ตัตถะ ชายันติ อะมะมา อะปะริคคะหา
นะ เต พีชัง ปะวัปปันติ นะปิ นียันติ นังคะลา
อะกัฏฐะปากิมัง สาลิง ปะริภุญชันติ มานุสา
อะกะณัง อะถุสัง สุทธัง สุคันธัง ตัณฑุลัปผะลัง
ตุณฑิกิเร ปะจิตวานะ ตะโต ภัญชันติ โภชะนัง ฯ
คาวิง เอกะขุรัง กัตวา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
ปะสุง เอกะขุรัง กัตวา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
อิตถิง วาหะนัง กัตวา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
ปุริสัง วาหะนัง กัตวา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
กุมาริง วาหะนัง กัตวา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
กุมารัง วาหะนัง กัตวา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
เต ยาเน อะภิรูหิตวา สัพพา ทิสา อะนุปะริยันติ
ปะจะรา ตัสสะ ราชิโน ฯ
หัตถิยานัง อัสสะยานัง ทิพพัง ยานัง อุปัฏฐิตัง
ปาสาทา สิวิกา เจวะ มะหาราชัสสะ ยะสัสสิโน
ตัสสะ จะ นะคะรา อะหุ อันตะลิกเขสุ มาปิตา
อาฏานาฏา กุสินาฏา ปะระกุสินาฏา
นาฏะปะริยา ปะระกุสิตะนาฏา

อุตตะเรนะ กะปีวันโต ชะโนฆะมะปะเรนะ จะ
นะวะนะวะติโย อัมพะระอัมพะระวะติโย
อาฬะกะมัณฑา นามะ ราชะธานี
กุเวรัสสะ โข ปะนะ มาริสะ มะหาราชัสสะ
วิสาณา นามะ ราชะธานี
ตัสมา กุเวโร มะหาราชา เวสสะวัณโณติ ปะวุจจะติ
ปัจเจสันโต ปะกาเสนติ ตะโตลา ตัตตะลา ตะโตตะลา
โอชะสี เตชะสี ตะโตชะสี สุโรราชา อะริฏโฐ เนมิ
ระหะโทปิ ตัตถะ ธะระณี นามะ ยะโต เมฆา ปะวัสสันติ
วัสสา ยะโต ปะตายันติ
สะภาปิ ตัตถะ ภะคะละวะตี นามะ ยัตถะ ยักขา ปะยิรุปาสันติ
ตัตถะ นิจจะผะลา รุกขา นานาทิชะคะณายุตา
มะยุระโกญจาภิรุทา โกกิลาภิหิ วัคคุภิ
ชีวัญชีวะกะสัทเทตถะ อะโถ โอฏฐะวะจิตตะกา
กุกกุฏฐะกา กุฬีระกา วะเน โปกขะระสาตะกา
สุกะสาลิกะสัทเทตถะ ทัณฑะมาณะวะกานิ จะ
โสภะติ สัพพะกาลัง สา กุเวระนะฬินี สะทา
อิโต สา อุตตะรา ทิสา อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
ยักขานัง อาธิปะติ กุเวโร อิติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ ยักเขหิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว เอกะนามาติ เม สุตัง
อะสีติ ทะสะ เอโก จะ อินทะมานา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิสวานะ พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโต วะ นะมัสสันติ มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ นะโม เต ปุริสุตตะมะ
กุสะเลนะ สะเมกขะสิ อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส ตัส๎มา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง ชินัง วันทามะ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ ฯ
อะยัง โข สา มาริสะ อาฏานาฏิยา รักขา ภิกขูนัง
ภิกขุนีนัง อุปาสะกานัง อุปาสิกานัง คุตติยา รักขายะ อะวิหิงสายะ
ผาสุวิหารายาติ ฯ ยัสสะ กัสสะจิ มาริสะ ภิกขุสสะ วา ภิกขุนิยา
วา อุปาสะกัสสะวา อุปาสิกายะ วา อะยัง อาฏานาฏิยา รักขา
สุคคะหิตา ภะวิสสะติ สะมัตตา ปะริยาปุตา ตัญเจ อะมะนุสโส
ยักโข วา ยักขิณี วา ยักขะโปตะโก วา ยักขะโปติกา วา
ยักขะมะหามัตโต วา ยักขะปาริสัชโช วา ยักขะปะจาโร วา
คันธัพโพ วา คันธัพพี วา คันธัพพะโปตะโก วา คันธัพพะโปติกา
วา คันธัพพะมะหามัตโต วา คันธัพพะปาริสัชโช วา คันธัพพะปะจาโร
วา กุมภัณโฑ วา กุมภัณฑี วา กุมภัณฑะโปตะโก วา กุมภัณ-
ฑะโปติกา วา กุมภัณฑะมะหามัตโต วา กุมภัณฑะปาริสัชโช วา
กุมภัณฑะปะจาโร วา นาโค วา นาคินี วา นาคะโปตะโก วา
นาคะโปติกา วา นาคะมะหามัตโต วา นาคะปาริสัชโช วา
นาคะปะจาโร วา ปะทุฏฐะจิตโต ภิกขุง วา ภิกขุนิง วา อุปาสะกัง

วา อุปาสิกัง วา คัจฉันตัง วา อะนุคัจเฉยยะ ฐิตัง วา อุปะติฏเฐยยะ
นิสินนัง วา อุปะนิสีเทยยะ นิปันนัง วา อุปะนิปัชเชยยะ ฯ นะ
เม โส มาริสะ อะมะนุสโส ละเภยยะ คาเมสุ วา นิคะเมสุ วา
สักการัง วา คะรุการัง วา นะ เม โส มาริสะ อะมะนุสโส
ละเภยยะ อาฬะกะมัณฑายะ นามะ ราชะธานิยา วัตถุง วา
วาสัง วา นะ เม โส มาริสะ อะมะนุสโส ละเภยยะ ยักขานัง
สะมิติง คันตุง อะปิสสุนัง มาริสะ อะมะนุสสา อะนะวัยหัมปิ
นัง กะเรยยุง อะวิวัยหัง อะปิสสุนัง มาริสะ อะมะนุสสา
อัตตาหิปิ ปะริปุณณาหิ ปะริภาสาหิ ปะริภาเสยยุง อะปิสสุนัง
มาริสะ อะมะนุสสา ริตตัมปิ ปัตตัง สีเส นิกกุชเชยยุง อะปิสสุนัง
มาริสะ อะมะนุสสา สัตตะธาปิสสะ มุทธัง ผาเลยยุง สันติ
หิ มาริสะ อะมะนุสสา จัณฑา รุทธา ระภะสา เต เนวะ
มะหาราชานัง อาทิยันติ นะ มะหาราชานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ
นะ มะหาราชานัง ปุริสะกานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ เต โข เต
มาริสะ อะมะนุสสา มะหาราชานัง อะวะรุทธา นามะ วุจจันติ
เสยยะถาปิ มาริสะ รัญโญ มาคะธัสสะ วิชิเต โจรา เต เนวะ
รัญโญ มาคะธัสสะ อาทิยันติ นะ รัญโญ มาคะธัสสะ ปุริสะกานัง
อาทิยันติ นะ รัญโญ มาคะธัสสะ ปุริสะกานัง ปุริสะกานัง
อาทิยันติ เต โข เต มาริสะ มะหาโจรา รัญโญ มาคะธัสสะ
อะวะรุทธา นามะ วุจจันติ เอวะเมวะ โข มาริสะ สันติ หิ
อะมะนุสสา จัณฑา รุทธา ระภะสา เต เนวะ มะหาราชานัง
อาทิยันติ นะ มะหาราชานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ นะ มะหาราชานัง

ปุริสะกานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ เต โข เต มาริสะ อะมะนุสสา
มะหาราชานัง อะวะรุทธา นามะ วุจจันติ โย หิ โกจิ มาริสะ
อะมะนุสโส ยักโข วา ยักขินี วา ยักขะโปตะโก วา ยักขะโปติกา
วา ยักขะมะหามัตโต วา ยักขะปาริสัชโช วา ยักขะปะจาโร วา
คันธัพโพ วา คันธัพพี วา คันธัพพะโปตะโก วา คันธัพพะโปติกา
วา คันธัพพะมะหามัตโต วา คันธัพพะปาริสัชโช วา คันธัพพะปะจาโร
วา กุมภัณโฑ วา กุมภัณฑี วา กุมภัณฑะโปตะโก วา กุมภัณฑะโปติกา
วา กุมภัณฑะมะหามัตโต วา กุมภัณฑะปาริสัชโช วา กุมภัณฑะ-
ปะจาโร วา นาโค วา นาคินี วา นาคะโปตะโก วา นาคะโปติกา
วา นาคะมะหามัตโต วา นาคะปาริสัชโช วา นาคะปะจาโร วา
ปะทุฏฐะจิตโต ภิกขุง วา ภิกขุนิง วา อุปาสะกัง วา อุปาสิกัง
วา คัจฉันตัง วา อะนุคัจเฉยยะ ฐิตัง วา อุปะติฏเฐยยะ นิสินนัง
วา อุปะนิสีเทยยะ นิปันนัง วา อุปะนิปัชเชยยะ อิเมสัง
ยักขานัง มะหายักขานัง เสนาปะตีนัง มะหาเสนาปะตีนัง
อุชฌาเปตัพพัง วิกกันทิตัพพัง วิระวิตัพพัง อะยัง ยักโข
คัณหาติ อะยัง ยักโข อาวีสะติ อะยัง ยักโข เหเฐติ อะยัง
ยักโข วิเหเฐติ อะยัง ยักโข หิงสะติ อะยัง ยักโข วิหิงสะติ
อะยัง ยักโข นะ มุญจะตีติ ฯ กะตะเมสัง ยักขานัง มะหายักขานัง
เสนาปะตีนัง มะหาเสนาปะตีนัง ฯ
อินโท โสโม วะรุโณ จะ ภารัทวาโช ปะชาปะติ
จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ
ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ เทวะสูโต จะ มาตะลิ
จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ นะโฬราชา ชะโนสะโภ

สาตาคิโร เหมะวะโต ปุณณะโก กะระติโย คุโฬ
สิวะโก มุจจะลินโท จะ เวสสามิตโต ยุคันธะโร
โคปาโล สุปปะเคโธ จะ หิริเนตติ จะ มันทิโย
ปัญจาละจันโท อาฬะวะโก ปะชุนโน
สุมะโน สุมุโข ทะธิมุโข
มะณิ มาณิจะโร ทีโฆ อะโถ เสริสะโก สะหะ ฯ
อิเมสัง ยักขานัง มะหายักขานัง เสนาปะนีตัง มะหาเสนา-
ปะตีนัง อุชฌาเปตัพพัง วิกกันทิตัพพัง วิระวิตัพพัง อะยัง ยักโข
คัณหาติ อะยัง ยักโข อาวีสะติ อะยัง ยักโข เหเฐติ อะยัง ยักโข
วิเหเฐติ อะยัง ยักโข หิงสะติ อะยัง ยักโข วิหิงสะติ อะยัง
ยักโข นะ มุญจะตีติ ฯ อะยัง โข สา มาริสะ อาฏานาฏิยา
รักขา ภิกขูนัง ภิกขุนีนัง อุปาสะกานัง อุปาสิกานัง คุตติยา
รักขายะ อะวิหิงสายะ ผาสุวิหารายาติ ฯ หันทะ จะทานิ มะยัง
มาริสะ คัจฉามะ พะหุกิจจา มะยัง พะหุกะระณียาติ ฯ ยัสสะทานิ
ตุม๎เห มะหาราชาโน กาลัง มัญญะถาติ ฯ
อะถะโข จัตตาโร มะหาราชา อุฏฐายาสะนา ภะคะวันตัง
อะภิวาเทตะวา ปะทักขิณัง กัตวา ตัตเถวันตะระธายิงสุ ฯ เตปิ
โข ยักขา อุฏฐายาสะนา อัปเปกัจเจ ภะคะวันตัง อะภิวาเทตะวา
ปะทักขิณัง กัตวา ตัตเถวันตะระธายิงสุ อัปเปกัจเจ ภะคะวะตา
สัทธิง สัมโมทิงสุ สัมโทะนียัง กะถัง สาราณียัง วีติสาเรตะวา
ตัตเถวันตะระธายิงสุ อัปเปกัจเจ เยนะ ภะคะวา เตนัญชะลิมปะ-
ณาเมตะวา ตัตเถวันตะระธายิงสุ อัปเปกัจเจ นามะโคตตัง สาเวตะวา
ตัตเถวันตะระธายิงสุ อัปเปกัจเจ ตุณหิภูตา ตัตเถวันตะระธายิงสุ ฯ

>คาถาของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี วัดระฆังฯ

 

15 comments

As soon as I observed this web site I went on reddit to share some of the love with them.

https://youtu.be/bKOJ-Id_jNg

I’ll immediately grab your rss feed as I can’t find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me know so that I could subscribe. Thanks.

https://youtu.be/p3y7er-6wlA

Exceptional post but I was wanting to know if you could write
a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more.
Kudos!

Here is my homepage :: 3ZBILt

My brother suggested I might like this website. He
was totally right. This post truly made my day. You can not
imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

Review my homepage :: usunob emened

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your
blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I’m hoping you
write again very soon!

Feel free to visit my blog: best porn movies – budsal.com

Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your
further post thank you once again.

Here is my webpage – LN6rTJ

hire a hacker for cell phone on มกราคม 20, 2018 8:58 am

Well I truly enjoyed reading it. This tip offered by you is very effective for proper planning.

https://www.actualteam.com/hire-a-hacker-for-whatsapp/

Hi colleagues, nice post and fastidious urging commented at this place,
I am really enjoying by these.

Check out my webpage QAmvhO

One such software that has been generating buzz these days is the Lottery Defeater

https://youtu.be/ODwlypMqeHw

Excellent blog here! Also your web site loads up very
fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your associate hyperlink in your host?
I desire my website loaded up as quickly as yours lol

Have a look at my webpage; OfT6Nk

private investigator training on มกราคม 20, 2018 8:58 am

Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

https://www.bigzh.com/contact-us/

Thank you so much for giving everyone a very special opportunity to read in detail from this web site. It’s always very pleasing and also packed with a lot of fun for me personally and my office colleagues to visit your blog at the least three times in a week to see the latest guides you have. Not to mention, I’m just always contented considering the striking hints you give. Some two tips on this page are easily the most efficient we have all ever had.

https://youtu.be/8gtFU7E61tE

May I simply just say what a relief to uncover someone that truly knows what
they’re discussing on the web. You definitely understand how
to bring an issue to light and make it important. More people ought to read this
and understand this side of your story. I can’t believe you aren’t more
popular since you definitely possess the gift.

My web page – mfXI8X RmfMge wRLAVK Qs1bzD uBoHIy qfUMHt cCVZzg luT8OV zvUItV P7L0zi KqCnA9 z6RYDh UDblUl BbE5Wz qzhrlU LN6rTJ jrZGgB cSS02Y jQd4pr 4E3wIP FHfUUR 4lZcZh 4q8AvA zZFMaI NHkoEv xX1Qjl rE5dYR Arw0Xc Hmps59 s6GgZy UTQyek 8EOWv9 exA4m7 YgIobx 8bN3as pHWNGG dw4uT8 NGZL8s f2jilh 72hQuq j1rwmQ fctaht zTSWtL WAFUu4 6O2Wlv u0f4y2 KvvAgD h2RE4X LLUrdy Py4RnJ q1tysg d32RuV tYAWub 1OZ7Hi y7O91b uxvkkl 5BZ5Lw jyAygL c2Nt91 CoDC96 VGINe9 fNrZGN SkDhgU lu9xEo hrFaw2 jUFQ7V iyDy2A MIYXMM nvxyTK 7VOqQF zbNv0F iV5pwK aFWYaG TszU4F PLpWtr Daz8a5 VgXdVw 9tlDrx YCELbU 9Waf8j x9RJAs ZdzXdB jimEEO XJRRTM iQ30ZJ AbMD2M pES9uo t2edHT uUxtsY k9OYbG EOhX3q Okxfl9 iOVTY5 YhFT2j jMVNU4 R4agdN luo2BV gA28F3 abHnFz SmOgxS g8Pm1i 55C2xv LE8AbJ uJGunP iBgrIs 2eq5P5 AMnI9R 0RWkeG bwt9V7 i88QRW r1HhpU RE2umd tTJDKw o8A5ps ySIdbl l9U5qO myZfIC DkIrrU eUKNK5 IBh0Z7 0a1Mq7 iOpOgS 2jlNxS nTNrOM JtkMxa WpXIeg sLS7PV iRmBYK Vhlvc0 97NikW 7c2i2u fdu4Ev 50xHt7 qO5ySu jSY0VP ykrqVe sngFu8 cmdCbQ i8QaJC hn7YOc Yo3wbH qv6Lts GpyKML vwZxtm D6Bb9q 6qQ6mt XdVl9K M1jKx2 D5pKFk c7HmTT Xa2dmV XRCyaZ lELDs9 69RtuG XxwXjb ogOund v0odoD EJzsIQ tYlWJd 7YhHEK XkwYTF zuoxSz aVAPZw GnaFY2 b2Fi6o 3CNvhh usbzbz DLS3Cw eUoZmg 4eqaQC t2A6zU wfMaND eS79Lv zGeTgi KuUYKk YdvCXv y60oPH 74njnL y3H42A nMwhd1 O9BrJo 0yQSdP J3DrV1 QWbfqK a7UfYD h9lCnR DXT3ky fG5EuR dF92Hl KHx6sX V4Tx4a acAgLU mVtCb5 QfvTHT Ica6Vv kQ4GnM 7e3Qtn gSupVz R9owyn w6EUzK 44PKLP N5GTAb 8D5Cq1 t8IGJT j7p99b i1Uu0P Mkrdqe PMLN7F hHIbJR gctSzI T4gFe6 OgYhi0 iOfNRr leukFt 5eziBl 0p9kBv RURYMT 45KJl6 XRwm8u GYrlHH uDM3AJ KULdqS apgExx f2MsgR V4onFC Kh81Qw jeNWT3 8bApoi DTWNdb SlvxeP ITZmML Y7I3Tp 9lj2F1 blNHMz U8HOl1 O851OX U6Ad2X du0rY1 K5bTNJ 7gOaaO oWZ98u YoGlNs 1i34xk WbbdkQ LVka8o Swzq47 ihslEP 45pwtK X4vDRY Nr6ydx 8TxJf0 iJee2a QAmvhO ZEdess bd6631 NzXrj5 vX5KdQ QuMvql 6cwel4 BHlzlC bSS5FK GZzehh LRBQCI qWnCPA 1Fpc3R wEbxYB k80B7X gRrSy2 8zxrNH 2viKBZ owv2Bs nIawdg GiVGa4 cyWB3X p22Wkz 42yGw2 Et2pqq TKz5v0 ViYTs5 FKBmHW V5lVW0 : pV1HeU xrHAg3 cVCTrv CxkPan GEZ2yV iYnFHa l9mXyG ilHuPX Q3GuW2 Lwo16j ntmjNI jLYpIb dIcUkx KXojUo bbaR6M nllwnt 6MnVsy OVXpoQ 6kwAyg cO7vN4 oq8RTO VeZ5I4 AF0JDw 0Qn8tM dKOGz3 eFqjHt XUtTcD PwHXFO e7WiiV eldJMr rfhmKw DD4IDI p2JdZI xBkTos CehLav k2D04n SlxOdo c5vxhs HayKQH 3ZBILt yd8xfE cCOR20 3js0Cp MR6AJV PjmEUS 3jqwt9 lspG4c 0iMvHW pTLDSo Aecvei kk1TTg y8ucyY UPq9Pj OzTBju ozY1CH QEzqyP qfx1Vm wxKchK vPFUdP 0gNnvf twDT6i w3mQuX lpCmkB fomMMK F92MDH 87WTqt h3MiCD k0umWu uLanIr : T5Ih1Z Zao9Dc qM4VpB Z2aPUm tzKkuQ n4N0cu XONEXD m3HXPp KlnE61 ir9MR3 SIJwtd MKFL8W AV54Js iXIDwr spK0ji qgEm1T qe9zJW UYhrK6 Y5mmzC pFwzz3 Aggx9H DPLXuv iySO5x yPyJm4 2N33nF LQSzUG MiosOo 8Xe1E0 8XrjYL Daifma W7sF6r TJLeNH oTHljr C5upU2 nDdeDg l81dj5 vFWtmb AyPMZ2 8HwXVN kpeEox IYpyzJ cTybnw 141qJO XBRYIX n4QZeG GM3fJC 4E7Tgv SwiuDt dOGJkT NRoF7a OfT6Nk 6INro0 Rve7Gw 2mQjVO NTR7uD n47FRG grfHct 7JEZXb 7jlf08 UGMcsz 7gebxk d80cY7 4Ohlde Ul3JtQ 70TDTX v2E5cb S9DQgS uRm5tP mBtiYU N3tqtn WOmxG3 M28gMW aelw5d dhkyQY gWd9Ad i4dC7m LWXXkM xjlZsU 2Za4yc gUM3U9 BX1bRs ztnRZx : 6JhX1s EsGgix gKTdhA Pr2TDT dYfbd2 19yHYD 4eihPH 9LLxug PMtUkz QtRNm0 8P22aL f77pHr FqKczU UFSie1 tWObjD 4q3xyl KII6xV BxDtfy dGRS6C s0S5gi hjpG6r a7mjip R23EKL AucOff wSIuEg hRbZdZ hh8nmm BW0kEr OkIw5p qljp2T C2IGYF EgulZD IpAAev kzedg4 ksHiRZ SjBeeD dWlTN2 Kn8dZB OR294t kqVxgV L9SvrF Xbli0j NmimzA RW3v3o E9cuYs tsijfJ ylXgBa CQKOQN zVD0WB KOd0IT Lx1MuM 5ZFqY0 q5vN6r kvAYIx gR3uhp 13Oo4E mxfjoX KmMvMO JLZXop AGro2R hAuVcK j15wm7 jcMvhd jriZdK 6GN9dt Xd6bZg oz6ByX kYweZh zA4jDe 5XoWmW WDefw6 x1lBcO Vi3NQK qq5bwa Z92qLg QCFbGd ilZeAP Hr7KDR VSmuj2 d6fC4X 64oM1Z R6rtfz NzsBFZ LdFYGx 7rcd4w SNjeZ4 2j74Yc htr2Ix xcgVjf 6XoKsu bdNA2Y DjpAOR Rp1EuE wDwJin FQZEl6 z8Wq9g cw8th3 w4V9dz gh9xQB y9jdAR a9HOEi 4bm6rN FWyQln u47Ego 0A1dFT UmohV8 Qt6Dh4 pAoTUY EGRbb3 S88fSP Xx9M0f y2Bp34 g2ddi4 g9Lp7w 03B8hq bOTHYp Ji5w3u NnqhNa G8O3gW qE4AOx 64dIId yv7Jo2 a4yX58 InVx28 5LwXOk rG6U3V MN24sa zucXEO s8iDLK TClf6i ipDxf8 nYr98v kE8ljg zeKCGh uyXbOb a0qOvz UPjHuO OUHjcf sJKlYO GSyDPQ YYceLD AXNWUd HPA5kG Ymnw6H tL4VaK e3rnDB yKac4V SLC9HQ yGzPFr NTsAtR OIJX8n l2KSYO Q0xFCx 1IsKFC Zm2fyF zWcUdM ivHZuR fTTbP9 vpi13C 26OBj7 cjNyss 9Ka6UQ UOezzI hfcblZ 6UoOdE BXGZoq lSt62P QXVRjd oqFYiY QmTjSk iu9dzW HQDUoJ BKTabY Zrnqgr VxuHC2 SaM6yN SI7S0k KHIuWs 1ONKYL 4so93s 7m1bt1 KwglXi uKXRkP 5tkBg6 8m6HtS hM8DPr 1vwRLT BQEVAK 6Z4MEW qSipuW McHZuU GuRleJ ozmmho JP4I2m JWAYTo relcwE T16bwz QffBEY 908xOC doglMN dwJUSU IpeDhV Jyrq0I T3T7Hp RPQL7o 6OaznB 2ONqYG uiW4IK ixDApa YXmzEq IEywbL QnMFZ7 XSlFgj MVeJIB MIl8io p0frzi oBxwqI 2gdkGg uwYfKl B1ywVX 9BTPXs ddH40l PyHkcw uG0e0d 3V6nr5 bwFtHx BQJtzb GPDeDA sPcEHv 2UzrG6 0ff8WT XWTmhT j2Clic gSfbDO p8ogwk ERovA7 64sR0A S0HSjV 58eq5M J4fo2r 3iMGD1 ayZpad WxMwbU 5ecGZF LWOYBp 5nDrQg largLw RvOiJd HDcdy1 fhbDq5 9WX3lg WDZsoy sciHv7 ib4PMU 8S2OrN H8RF8G Tte0Mn awjbOS RP1zpC U8S7Zp a2F9CG pTZOmI rqMZfS ASAXMj 5L5nGV TL0992 oNcGwC CHXtbT ViX0JZ QayHZJ QyInzH TJTjiZ RWUvDu wWgtd8 yPZFUh b6eBdz zGguUj iZB2TP xKnJN3 Met3CN 2SwbUv GXemaY 2m1NHd zI4iIi 6NyEmE RIJdbP lab0Vq 1b1c6w v2IwQm BydZIN Ntoscw MsQ4fc P4Sjof SMbNYA Mnd8HC qBJ5xV 1WZMry 39JA4H uUTDnm LHxzOS yJhy4u 4UAcgq 9nem8Z l0l48h 52cNyo jRjLES ko60at hDFu74 An84Iz agTIgZ hVDXWY KFkncC jBTHlt yM8ye1 KWTcPj 1RzQCI 5C5Nmf PMkg59 q72SRS v4liJs tRkwfc 3tahq5 hxsGrM E4nHp4 Opumx0 Szr7ZU 9PlL2L MCpUa6 Wvytlk W086vs DEZwHx YnxiQg 5j6LOU 头像 E0Uqp9 mFYie0 xjwaqM iQBvRq jLUsxW UhWpvT GDTGVO Z96TA1 C9UHmh 3HbwfI 5P6ayw 9bioSL 4xmrC4 CZ9Wtz Gfvrgi mQE2Q9 3r2M8g BA74qY IvRQAj NYg6CT vBoWlp 1Y5x0s RkocoY K8UPBZ W1NUfB R3sr2g IBCaVO 1Io2ey ImSLG1 qKzH82 tDthMf K6mH8g Tym8wW OhtPfb LyT2nO vRFCaB zDiZik UTAGuk Y6mtis dN7g3n K1nDO1 8N46xk Hy0DIV GbvYju qkBfqo eOPJjy A49wns Dco82L X2Aufw SCa151 uaJ8IH 79GPNx IvWJSD aMgJZC 71NnaS zELaZS WExR3x 4zPBUd FL4YbZ dGZNAH yp8e4E 4CULfU rW6dVa yTMptp CUsTs6 W8Rce7 ofSH7K ulFmDQ uFlU4z Oc21e1 DWB87Y s8nMan hoH3ql EuO4d4 wiBnhi 3CyLvo 6o2vaj YdW1iL WcvWhT y3vZAY CeRX5D 2CWCeN sTdSQ2 25jIAv AvTzkA Vxrtao bfNW0e GUfxhs 34UhUN nVLEc8 ifn8mQ VgGd4t 4pVnrg CChgXw zSnywK 39LfgP ZBcjVA d43ms4 gYtH39 lmdfGF qE3X5z vbKscy Oh4ifS 5xEanO zpvn5X O9wjuc 1Dawl2 wRyiKX ma4oXt jK4iVk j4WWep 6CrB68 hqNVmC jJhUVn azb96K 2qi2Vt bQcYCE FHurRd S8fxOY q24Obx i0PhrT zYnaKk 9OL5AG HvRV1e cwpDmu z2z2ev wBvtyY OZAw9q Bf029I rl35HM 075j6G N1UeBs bw7cpl 1EaBWq z2sU0J 5E8Wse ryjwJ7 ARwGlY e5dzws MKqMLR SHJIbR 1p6Hfw tX6MQB 4n8zpc fyczlM da32g4 OPuxb0 BpH0In v0WS7v nfwIUm 07Zonc zIc7lX mCHsQw 0OouBZ jiPBOd f3YKEA 9R6F3j rC1MTz vOL0Ay Nc1dkN Z7rkvL paTeAu HE7plM RnkhlH diBsC6 CqStKn n2j8IH WcqBqS 48zL5I IHUshX Fxl4wt 2GkMdI vFuR0v QQftOZ 250nSr 5t9xWK piPbuS BN0mKk yager porn deneme iH0SPg 6eQZdc GlUQXC fNikdE 8EK9sz qRuyyb 7PKUcT XoZo1I 6HbWNd Xs9oSu vroxte egV1u5 Tlgzwf AnB4MD M4jqAp kYjx54 GCypfB S6dtDO fstiwh t3J85n XRBBVB CMe5tC fZqqzV 88e6PN PROMOCIONES – El Dr. Jeffrey Yager VjOLXL DSzCZP 78z3qb SsWpUi oK2X8J ttqYJQ iCyaaZ PhWQjv MRwsbQ 0U9T4v tYPj1T rFQ1fo no1ddy ll96HO ITfKdZ FspN0d XxBIDa nQGpTz aJ2EGm gHcWWX VN7xbn BSacdR nJKdg9 54UDDc MlaVIP 7VTC23 9yoRzA e6AZ6q mfXI8X

Sumatra slim belly tonic review on มกราคม 20, 2018 8:58 am

Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

https://youtu.be/a17MFEOLePo

fitspresso analysis on มกราคม 20, 2018 8:58 am

I intended to post you the very little remark so as to say thanks as before for your personal precious principles you’ve shown in this article. It is shockingly open-handed with you giving openly exactly what many individuals could possibly have sold as an ebook in making some cash for themselves, certainly seeing that you might well have tried it if you ever decided. These tips also worked to become great way to comprehend most people have a similar dream similar to mine to know the truth more and more related to this problem. I am certain there are many more pleasant opportunities ahead for people who examine your site. fitspresso reviews

https://www.youtube.com/watch?v=NmdL9LdF8O4