Uncategorized » “ปิดทองหลังพระ” จับมือผู้ว่าฯยะลาลุย“ทุเรียนซิตี้”ช่วยชาวสวน834ราย สร้างรายได้218ล้านบาท

“ปิดทองหลังพระ” จับมือผู้ว่าฯยะลาลุย“ทุเรียนซิตี้”ช่วยชาวสวน834ราย สร้างรายได้218ล้านบาท

21 พฤศจิกายน 2018
94   0


————————

 

“ปิดทองหลังพระ” จับมือผู้ว่าฯยะลาเดินหน้า“ทุเรียนซิตี้”ช่วยชาวสวน834ราย สร้างรายได้218ล้านบาท

ผู้ว่าฯยะลา เห็นชอบเดินหน้าโครงการทุเรียนคุณภาพปี 2562 อนุมัติเกษตรกรรุ่น 2 เข้าร่วม 834 ราย พร้อมปรับปรุงแนวทางส่งเสริมให้สอดคล้องกับความต้องการชาวสวน เชื่อมั่นเพิ่มรายได้จากทุเรียนให้ชาวสวนได้กว่า 218 ล้านบาท..

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวถึงโครงการทุเรียนคุณภาพปีที่ 2 ว่า จากการประชุมความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีเกษตรกรจาก 12 อำเภอ เข้าร่วมโครงการจำนวน 834 ราย รวมทุเรียน 24,216 ต้น ซึ่งรวมเกษตรกรจากนราธิวาสและปัตตานีบางส่วนที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้วย

โครงการทุเรียนคุณภาพ จังหวัดยะลาร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ตามยุทธศาสตร์ “ทุเรียน ซิตี้” ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 2 ซึ่งได้ถอดบทเรียนมาจากการดำเนินการในปีแรก มีการนำความคิดเห็นจากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนมาปรับปรุง เพื่อทบทวนการดูแลบำรุง รักษาต้นทุเรียน โดยดำเนินการตั้งแต่การบำรุงต้น ใบ ดอก จนกระทั่งเก็บเกี่ยว รวม 8 ขั้นตอน..

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการทำงานในปีแรกแล้วครั้งนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกทุเรียนคุณภาพฯ เพื่อรับซื้อตามเกรดในราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไป เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ มีการกำหนดมาตรฐาน เกรดระดับ ต่างๆ ระบุไว้อย่างชัดเจน คาดการณ์ว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 834 ราย จะมีกำไรจากการจำหน่ายผลผลิตทุเรียนคุณภาพเฉลี่ยต้นละ 9,000 บาท รวมกำไรไม่น้อยกว่า 218 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีการสร้างอาสาสมัครโครงการฯ โดยคัดเลือกจากคนในพื้นที่ให้ไปฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ก่อนกลับมาแนะนำเกษตรกรในโครงการ โดยอาสาสมัคร 1 คน จะรับผิดชอบส่งเสริม ติดตามทุเรียนประมาณ 400 ต้น.

ขอบคุณ https://108kaset.com/farm/2018/11/21/durian-2/