เกษตร » เคาะโครงการประกันรายได้ราคาข้าวทั่วประเทศ 10,000-14,000 บาท/ตัน.

เคาะโครงการประกันรายได้ราคาข้าวทั่วประเทศ 10,000-14,000 บาท/ตัน.

18 สิงหาคม 2019
221   0

——————-

17 ส.ค.-รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์เผยประชุม 3 ฝ่ายได้ข้อสรุปโครงการประกันรายได้ราคาข้าว ช่วยชาวนาทั่วประเทศ ราคา 10,000-14,000 บาท/ตัน..

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงหลังการประชุม 3 ฝ่าย แระกอบด้วยกระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวนา และผู้เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ โดยมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าว ในข้าว5 ประเภทได้แก่..

1.ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ความชื้น 15% โดยประกันรายได้ให้ไม่เกินละ 30 ตัน/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่
2.ข้าวเหนียว ประกันที่ตันละ12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่
3.ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท ที่ไม่เกิน 40 ไร่ หรือ 14 ตัน
4.ข้าวหอมนอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 40ไร่ หรือไม่เกิน 16 ตัน
5.ข้าวหอมปทุม ไม่เกิน 11,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 25 ตัน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะนำผลสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือ นบข.ก่อนเพื่อกำหนดเวลาที่ชัดเจนและวงเงินที่จะชดเชยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ต่อไป..

โดยให้เกษตรกรชาวนา จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกันนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการอ้างอิง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์อ้างอิงโดยประกาศราคาอ้างอิงทุก 15 วันส่วนการใช้สิทธิ์และการจ่ายเงินนั้นเกษตรกรทำสัญญากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายตรงผ่านบัญชีให้กับเกษตรกร ซึ่งจะมีการกำกับดูแลมีการตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแก้ไขปัญหา และกรรมการนโยบายบริหารข้าวระดับจังหวัดอีกด้วย

นอกจากนี้ ด้านมาตรการคู่ขนานจะดำเนินการด้านการผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเก็บเกี่ยว การส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่หรือนาแปลงใหญ่ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และโครงการประกันภัยพืชผล เช่นโครงการประกันภัยข้าวนาปีโดยมาตรการเสริมด้วยการตลาดนำการผลิตการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวจ GAP หรือข้าวที่ผ่านมาตรฐานการเพาะปลูก และการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ส่วนมาตรการระยะยาว คือ การพัฒนาชาวนาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าว

ส่วนมาตรการด้านการตลาดนั้น งานเร่งด่วนคือการปรับสมดุลโดยการให้สินเชื่อชะลอการขาย การใช้สินเชื่อโดยสถาบันเกษตรกรหรือการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก การปรับปรุงทางด้านยุทธศาสตร์ข้าวไทย และการรักษาตลาดส่งออก ทั้งตลาดเดิม ตลาดเก่า (อิรัก) และขยายตลาดใหม่ต่อไป

นายสุเทพ คงมาก ที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ระบุว่า พอใจกับราคาข้าวทีารัฐบาลรับประกันเชื่อว่าตะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากส่วนต่าง โดยชาวนายอมรับในหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ได้หารือกัน.

ที่มา- https://108kaset.com/2019/08/18/rice-2/