เลี้ยงสัตว์ » คลิปเลี้ยงปลาดุกอัตราหนาแน่นสูงในบ่อซีเมนต์ ประเทศอินเดีย

คลิปเลี้ยงปลาดุกอัตราหนาแน่นสูงในบ่อซีเมนต์ ประเทศอินเดีย

18 ตุลาคม 2021
756   0

คลิปเลี้ยงปลาดุกอัตราหนาแน่นสูงในบ่อซีเมนต์ ประเทศอินเดีย


 

อาหารควรสะอาดไม่ตกค้างก้นบ่อ ทำให้น้ำเสีย

ระบบถ่ายเทน้ำต้องไหลโฟลว์ตลอดเวลา ปลาจะโตเร็ว อัตราการรอดสูง

ระบบพลังงานสะอาดเช่นโซล่าเซลล์ นำมาใช้กับเครื่องสูบน้ำ หรือเครื่องปั๊มอ๊อกซิเจน จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว(ร้อยแปดเกษตร)

ทำนาแล้วจน ทำแพะแล้วรวย.. ได้กว่าล้านบาทในหนึ่งปี