ยูทูป » คำทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้ง 10 รัชกาล โดยพระพุทธโฆษาจารย์.

คำทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้ง 10 รัชกาล โดยพระพุทธโฆษาจารย์.

10 พฤษภาคม 2023
281   0

คำทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้ง 10 รัชกาล โดยพระพุทธโฆษาจารย์

Predictions of events in advance of the 10 reigns by Phra Buddha Kosajarn
 


ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้ง 10 รัชกาล ในสมุดข่อยเล่มเดียวกันนี้ พระพุทธโฆษาจารย์ได้กล่าวทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงใหม่ ในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ละรัชกาลดังนี้…

รัชกาลที่ 1 ทำนายว่า มหากาฬผ่านมหายักษ์

รัชกาลที่ 2 ทำนายว่า รู้จักธรรม

รัชกาลที่ 3 ทำนายว่า จำต้องคิด

รัชกาลที่ 4 ทำนายว่า สนิทธรรม

รัชกาลที่ 5 ทำนายว่า จำแขนขาด

รัชกาลที่ 6 ทำนายว่า ราษฎร์ราชาโจร

รัชกาลที่ 7 ทำนายว่า นั่งทนทุกข์

รัชกาลที่ 8 ทำนายว่า ยุคทมิฬ

รัชกาลที่ 9 ทำนายว่า ถิ่นกาขาว

รัชกาลที่ 10 ทำนายว่า ชาววิไล

ความแม่นยำของคำทำนายเมื่อพิจารณาถึงคำทำนายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละรัชกาลก็จะเห็นได้ชัดว่า คำทำนายนั้นถูกต้องเพียงใด..

รัชกาลที่ 1 ทำนายว่า มหากาฬผ่านมหายักษ์

รัชกาลที่ 1 ผ่าน พระเจ้าตากสิน ขึ้นครองราชย์สมบัติ

รัชกาลที่ 2 ทำนายว่า รู้จักธรรม

รัชกาลที่ 2 ท่านว่างจากศึกสงครามก็หันมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้พระสงฆ์ค้นคว้าพระธรรมวินัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่

 

รัชกาลที่ 3 ทำนายว่า จำต้องคิด

รัชกาลที่ 3 ท่านมีหัวคิดริเริ่มหาเงินมาสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้

 

รัชกาลที่ 4 ทำนายว่า สนิทธรรม

รัชกาลที่ 4 ท่านสนิทธรรม ก็เพราะพระราชาองค์นี้ทรงผนวชถึง 27 พรรษา มีความคล่องตัวในพระธรรมวินัย ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน และยังมีความสนิทสนมกับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) อย่างยิ่ง เป็นคู่บารมีกัน

 

รัชกาลที่ 5 ทำนายว่า จำแขนขาด

รัชกาลที่ 5 จำแขนขาด เราเห็นได้ชัดมาก เพราะเราต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งหลายหน โดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนขาดีกว่าเสียตัวทั้งหมด คือยอมเสียผืนแผ่นดินบางส่วน เพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้

 

รัชกาลที่ 6 ทำนายว่า ราษฎร์ราชาโจร

รัชกาลที่ 6 เป็นโจร เพราะทรงใช้จ่ายเงินในท้องพระคลังจนหมดสิ้น แต่อาตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยม มีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมือง เช่น มีเพลงบทหนึ่งทรงพระนิพน์ไว้ว่า “ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง คงจะต้องบังคับขับไส เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำร่ำไป ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย” ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงได้ทำทุกอย่างให้บุคคลอื่นเห็นว่า พระองค์ไม่ทรงถือพระองค์ เช่น แสดงมหรสพ เล่นโขนกับข้าราชบริพาร ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลก โดยส่งทหารไปช่วยสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงจำเป็นต้องใช้เงินมาก แม้จะใช้เงินมาก แต่ประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติอย่างหนัก

 

รัชกาลที่ 7 ทำนายว่า นั่งทนทุกข์

รัชกาลที่ 7 นั่งทนทุกข์ พระองค์เสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดี เงินในท้องพระคลังก็หมดมาแต่รัชกาลก่อน พระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์ ต้องดูแลข้าราชการเป็นจำนวนมาก เท่านั้นยังไม่พอ ต่อมาพระองค์ต้องจำพระทัยสละราชสมบัติ ไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดน จนสิ้นพระชนม์

 

รัชกาลที่ 8 ทำนายว่า ยุคทมิฬ

รัชกาลที่ 8 ยุคทมิฬ บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตก อดอยากยากแค้นแสนสาหัส พระมหากษัตริย์ก็ถูกลอบปลงพระชนม์จนสวรรคต

 

รัชกาลที่ 9 ทำนายว่า ถิ่นกาขาว

รัชกาลที่ 9 ทำนายว่า ถิ่นกาขาว เราก็เห็นแล้วว่าฝรั่งมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง ล้วนแต่คนผิวขาวทั้งนั้น

 

สำหรับรัชกาลต่อไป คือ รัชกาลที่ 10 ทำนายว่า ชาววิไล หมายความว่า บ้านเมืองเราได้ผ่านยุคเข็ญมาแล้ว จะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียที เราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนนานาอารยะประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย.

เรียบเรียงจากhttps://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%…
https://www.google.com/..8%84%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B..

แห่กันแชร์คำทำนาย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ “จะมีนารีขี่ม้าขาว ผู้สร้างความศิวิไลซ์ในสยาม..”